“Bất cứ người nào ta gặp cũng ĐÚNG là người mà ta cần gặp”

“Bất cứ người nào ta gặp cũng ĐÚNG là người mà ta cần gặp”

“Bất cứ người nào ta gặp cũng ĐÚNG là người mà ta cần gặp”

June 12, 2017

1  
“Bất cứ người nào ta gặp cũng ĐÚNG là người mà ta cần gặp”
Điều này có nghĩa là không phải ngẫu nhiên mà một ai đó xuất hiện trong cuộc đời của ta. Bất kỳ ai dù chỉ là người đi ngang qua chúng ta trên đường đời cũng đều mang một ý nghĩa nào đó. Họ đều là những người “thầy” dạy cho ta những thứ không phải cứ bỏ tiền ra là học được…
Ps: Cậu ấy đã dạy cho Tôi rất nhiều điều 🙂
See Translation