Cố gắng

Cố gắng

Cố gắng

July 28, 2017

1  
Cố gắng ! Cố gắng hết sức để tạo ra một cơ hội……rồi cơ hội tạo ra cơ hội….
See Translation