Đôi khi không có cơ hội nào

Đôi khi không có cơ hội nào

July 16, 2017

Đôi khi không có cơ hội nào, đó lại chính là cơ hội !!!
See Translation