Giới thiệu luận văn “Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam”

Giới thiệu luận văn “Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam”

by July 7, 2017

Giới thiệu luận văn “Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam”
Tác giả: Đào Duy Nghĩa
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15443
#thunhapcanhan
#phanphoithunhapcanhan
Luận văn bao gồm các nội dung chính
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân phối thu nhập và chính sách phân phối thu nhập cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân của một số quốc gia Đông Âu, Trung Quốc.
– Tập trung nghiên cứu thực trạng chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay như chính sách tiền lương, thuế thu nhập cá nhân.
– Phân tích một số chính sách xã hội tác động tới phân phối thu nhập cá nhân: chính sách giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội.
– Nêu thành tựu đã đạt được từ tác động của chính sách phân phối thu nhập cá nhân tới thu nhập và mức sống chung trong xã hội, một số vấn đề đặt ra đối với chính sách phân phối thu nhập cá nhân thời gian qua.
– Từ đó đưa ra quan điểm hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: lấy nguyên tắc phân phối XHCN làm chủ đạo, gắn với thực hiện nguyên tắc thị trường; cần kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải quyết hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; cần đặc biệt quan tâm đến tàng lớp dân cư có thu nhập thấp và các vùng còn kém phát triển.
– Đề xuất một số giải pháp cụ thể về cải cách chính sách tiền lương và thuế thu nhập cá nhân nhằm điều tiết thu nhập trong xã hội, tiến tới hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập ở nước ta
See Translation