Hiểu rồi rác cũng là hoa

Hiểu rồi rác cũng là hoa

Hiểu rồi rác cũng là hoa

June 26, 2017

1  
Hiểu rồi rác cũng là hoa.
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng.
Tâm an trời đất sẽ an.
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh.
Ps: Hiểu & Thương
See Translation