Không nên nhìn người khác bằng định kiến

Không nên nhìn người khác bằng định kiến

Không nên nhìn người khác bằng định kiến

July 28, 2017

1  
Không nên nhìn người khác bằng định kiến, bởi vì không có gì là cố định !
See Translation