Môi trường mạnh hơn ý chí con người

Môi trường mạnh hơn ý chí con người

June 19, 2017

Môi trường mạnh hơn ý chí con người.
Đúng hay rất đúng ?
See Translation