Tôi phỉ nhổ vào những kẻ lãnh đạo quá thờ ơ hoặc đã ăn tiền của quỷ râu xanh gây nên cái chết bi thương của con bé Kết quả của một thứ giáo dục rèn luyện một thứ “đạo đức” phi đạo đức bởi vì đó là thứ ” đạo đức” của lòng căm thù

Tôi phỉ nhổ vào những kẻ lãnh đạo quá thờ ơ hoặc đã ăn tiền của quỷ râu xanh gây nên cái chết bi thương của con bé Kết quả của một thứ giáo dục rèn luyện một thứ “đạo đức” phi đạo đức bởi vì đó là thứ ” đạo đức” của lòng căm thù

by April 14, 2017

Tôi phỉ nhổ vào những kẻ lãnh đạo quá thờ ơ hoặc đã ăn tiền của quỷ râu xanh gây nên cái chết bi thương của con bé Kết quả của một thứ giáo dục rèn luyện một thứ “đạo đức” phi đạo đức bởi vì đó là thứ ” đạo đức” của lòng căm thù , sự dối trá . Ở đâu và thời nào cũng có những con yêu râu xanh như thế này xuất hiện nhưng nó phải bị trừng trị thích đáng chứ không phải cái tên của nó cũng được báo Thanh Niên viết tắt như thế này và cũng không đến nỗi nở rộ len như nấm sau mưa.